Zambezi river 크루즈(휴가)

c20160801JMR736.JPGc20160801JMR737.JPGc20160801JMR738.JPGc20160801JMR741.JPGc20160801JMR743.JPGc20160801JMR746.JPGc20160801JMR749.JPGc20160801JMR751.JPGc20160801JMR752.JPGc20160801JMR753.JPG

표제 : Zambezi river 크루즈(휴가)


생산자 : 이종민


날짜 : 20110813


권한(이용/재사용 등) : 이용 및 재사용에 대한 권한은 인간과기억아카이브에 있다.


파일형식 : JPEG


유형 : 사진필름류


컬렉션 : Livingstone(Victoria Falls)


파일 : c20160801JMR736.JPGc20160801JMR737.JPGc20160801JMR738.JPGc20160801JMR741.JPGc20160801JMR743.JPGc20160801JMR746.JPGc20160801JMR749.JPGc20160801JMR751.JPGc20160801JMR752.JPGc20160801JMR753.JPG


Item Relations

This item has no relations.